Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który daje gwarancję szybkiej i zgodnej z prawem realizacji każdej inwestycji budowlanej.

Dokumentacja:

Nowe prawo budowlane i przepisy wykonawcze
(wersja elektroniczna)

Kup poradnik

Dokumenty

Dokumenty
 1. 1. Dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
  1. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego Deklaracja przetargowa służąca przedsięwzięciom poprawiających efektywność energetyczną
   Dziennik budowy Harmonogram i kosztorys prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
   KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA – dla pozwolenia na budowę obiektów kubaturowych
   Książka obiektu budowlanego Odwołanie od decyzji PINB
   Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków
   Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy Oświadczenie kierownika budowy
   Oświadczenie kierownika budowy lub rozbiórki o zakończeniu inwestycji Oświadczenie kierownika budowy o odstępstwach od projektu
   Oświadczenie kierownika budowy o planie BIOZ Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków
   Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu obiektu budowlanego
   Oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytku Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót
   Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczenie o posiadaniu dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku
   Oświadczenie o przeniesieniu uprawnień Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy
   Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości Oświadczenie o wykonaniu robót bez odstępstw od projektu
   Oświadczenie o wykonaniu robót z odstępstwami od projektu Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
   Oświadczenie o zgodności projektu domu z przepisami Oświadczenie o zgodzie sąsiada na budowę
   Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami Oświadczenie współinwestora
   Prośba o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu Protokół przekazania terenu budowy
   Specyfikacja techniczna robót - przykład Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg - zarządca GDDKiA
   Wezwanie do dostarczenia utworu Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
   Wniosek o nadanie numeru posesji Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy
   Wniosek o pozwolenie na budowę Wniosek o pozwolenie na budowę
   Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Wniosek o przekazanie garażu i oddanie gruntu
   Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
   Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii Wniosek o udostępnienie terenu komunalnego
   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy
   Wniosek o uzupełnienie dokumentacji do Inspektora Nadzoru Budowlanego Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
   Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych Wniosek o wydanie odbitek map
   Wniosek o wydanie pozowlenia na wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków
   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich lub innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
   Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
   Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
   Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
   Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów
   Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów związanego z branżą budowlaną
   Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
   Wniosek o zatarcie ukarania Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
   Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
   Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek zarejestrowania dziennika budowy
   Wniosek zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej Wniosel o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
   wzór 1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami wzór 2. Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy
   wzór 3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wzór 4. Zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
   Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę Wzór oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego, stanowiący załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy
   Wzór pisma w sprawie udostępnienia dziennika budowy Wzór ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania_BUDOWLE
   Wzór ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania_BUDYNKI Wzór ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania_DROGI
   Wzór ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania_INNE OBIEKTY Wzór ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania_MOSTY
   Wzór ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania_RUROCIĄGI PRZEWODY Zapytanie w sprawie korzystania z dróg i ulic powiatowych lub gminnych
   Zawiadamienie PSP o zakończeniu budowy, rozbudowy, modernizacji Zawiadomienie - Państwowa Inspekcja Pracy
   Zawiadomienie - Państwowa Straż Pożarna Zawiadomienie - Powiatowy Inspektor Sanitarny
   Zawiadomienie - Wojewódźki Inspektorat Ochrony Środowiska Zawiadomienie o dokonaniu odbioru
   Zawiadomienie o dokonaniu odbioru przez PSP Zawiadomienie o kotroli obiektu
   Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
   Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
   Zawiadomienie o zmianach personalnych na budowie Zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego zgodnie z art. 44
   Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Załącznik nr 1. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego
   Załącznik nr 2. Wzory pieczęci stosowanych przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo
   Zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych i innych związanych z otwartym ogniem Zgłoszenie budowy ogrodzenia działki
   Zgłoszenie pracy geodezyjnej Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie dachu
   Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do PIP
   Zgłoszenie rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego
  2. Umowy o roboty budowlane
  1. Kontrakt menedżerski Umowa dostawy
   Umowa dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej Umowa konsorcjum
   Umowa na badania laboratoryjne zagęszczeń i nośności Umowa na dostawy betonu
   Umowa na wykonanie instalacji odgromowej Umowa na wykonanie prac geodezyjnych
   Umowa o kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych Umowa o kompleksowe wykonanie robót ziemnych i organizacji placu budowy
   Umowa o nadzór autorski Umowa o nadzór inwestorski
   Umowa o nadzór autorski Umowa o ochronę mienia
   Umowa o odnowienie-remont pomieszczeń Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy
   Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego
   Umowa o przygotowanie ekspertyzy/prace konsultingowe Umowa o realizację przedsięwzięcia
   Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane kosztorysowa
   Umowa o roboty budowlane ryczałtowa Umowa o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych
   Umowa o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego
   Umowa o wykonanie remontów i konserwacji Umowa o zastępstwo inwestycyjne
   Umowa pomiędzy wykonawcą a zamawiającym Umowa prac projektowych
   Umowa roboty - częsciowe Umowa składu
   Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji Umowa świadczenia usług odśnieżania
   Umowa współfinansowania inwestycji Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego
   Wzór oferty przetargowej Wzór oferty przetargowej przy dopuszczeniu składania ofert częściowych
   Wzór umowy gwarancji na instalacje odgromową Wzór umowy na wykonanie usług transportowych
   Wzór umowy o roboty budowlane Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania Zawiadomienie o zwrocie oferty
   Zgoda inwestora na umowę z podwykonawcą Zlecenie na odśnieżanie dachu
   Zlecenie wykonania usługi Zlecenie wykonania usługi transportowej
  3. Dokumentacja BHP oraz plan BIOZ
  1. Codzienna lista kontrolna stanu BHP na placu budowy Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika obsługującego betoniarkę
   Instrukcja BHP dla pracownika obsługującego betoniarkę Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora powierzchniowego
   Instrukcja BHP przy pracach żelbetowych i betonowych Instrukcja BHP przy wykonywaniu ręcznych wykopów ziemnych
   Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
   Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych Karta ryzyka dla stanowiska murarz
   Karta wypadku Karta zgłoszenia pracodawcy do PIS
   Lista kontrolna - prace szczególnie niebezpieczne Lista kontrolna - sprawdzenie rusztowania
   Lista kontrolna BHP na placu budowy (codzienna) Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
   Porozumienie ws. powołania koordynatora ds. BHP i PPOŻ Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy
   Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Rejestr czynników szkodliwych na stanowisku pracy
   Rejestr wypadków Stanowisko PIP w związku z przystąpieniem do użytkowania
   Stanowisko PSP w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Stanowisko PSP w przypadku wykonania obiektu niezgodnie z projektem
   Stanowisko PSP w przypadku wykonania obiektu zgodnie z projektem i niezgodnie z przepisami Stanowisko PSP w przypadku wykonania obiektu zgodnie z projektem i przepisami
   Statystyczna karta wypadku Szablon planu BIOZ
   Szczegółowa karta szacowania ryzyka dla inspektora nadzoru Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na stanowiskach pracy
   Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego Zarządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
   Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej - hełmów ochronnych Zestaw pytań dotyczących szacowania ryzyka przeciwpożarowego
   Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
  4. Protokoły odbiorów dla różnych robót budowlanych
  1. Ekspertyza techniczna Lista kontrolna stanu technicznego obiektu budowlanego
   Ocena techniczna budynku Plan remontu
   Protokól z okresowej kontroli stanu technicznego kotła opalanego nieodnawialnym paliwem ciekłym stałym lub gazem Protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji elektrycznej/przyłącza elektrycznego
   Protokół badań urządzenia piorunochronnego Protokół końcowego odbioru robót
   Protokół końcowy odbioru wykonywanych prac z zakresu usuwania wyrobów azbestowych Protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych
   Protokół kontroli CO Protokół kontroli instalacji piorunochronnej
   Protokół kontroli klimatyzacji Protokół kontroli obiektu
   Protokół kontroli obiektu przez NB Protokół kontroli obowiązkowej
   Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy Protokół kontroli obowiazkowej zakonczonej budowy obiektu budowlanego I
   Protokół kontroli placu zabaw Protokół kontroli raz na 5 lat
   Protokół kontroli wyrobów budowlanych Protokół naprawy dźwigu osobowego
   Protokół odbioru czcęściowego przewodu wodociągowego Protokół odbioru częściowego
   Protokół odbioru częściowego I Protokół odbioru częściowego przewodu kanalizacyjnego
   Protokół odbioru częściowego systemu alarmowego Protokół odbioru i badań instalacji wod-kan
   Protokół odbioru końcowego Protokół odbioru końcowego I
   Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Protokół odbioru pasa drogowego
   Protokół odbioru prac geodezyjnych Protokół odbioru przewodów kominowych
   Protokół odbioru robót Protokół odbioru robót branżowych
   Protokół odbioru robót przy odstąpieniu od Umowy Protokół odbioru rusztowania
   Protokół odbioru technicznego - częściowego przewodu wodociągowego Protokół odbioru technicznego remontu
   Protokół odbioru technicznego remontu - rozdz 8 Protokół odbioru technicznego – przewodu kanalizacyjnego
   Protokół odbioru wykonywanych prac z zakresu usuwania wyrobów azbestowych Protokół potwierdzający bezpieczeństwo materiałów budowlanych
   Protokół przeglądu przewodów dymowych Protokół przekazania frontu robót
   Protokół przekazania na przechowanie Protokół przekazania pasa drogowego
   Protokół przekazania terenu budowy Protokół technicznego odbioru robót
   Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy Protokół wprowadzenia na roboty
   Protokół z badania i prób instalacji kominowej Protokół z badania obwodu elektrycznego
   Protokół z badania urządzenia piorunochronnego Protokół z kontroli instalacji gazowej w lokalu
   Protokół z kontroli instalacji kominowej Protokół z kontroli instalacji sanitarnych
   Protokół z kontroli obiektu wielkopowierzchniowego do 31 maja Protokół z kontroli okresowej przeglądu instalacji gazowej
   Protokół z kontroli przewodów wentylacyjnych Protokół z kontroli rocznej budynku
   Protokół z kontroli wyłącznika przeciwpożarowego Protokół z odbioru częściowego
   Protokół z odbioru przeciwpożarowych urządzeń alarmowych Protokół z oględzin stanu technicznego obiektu budowlanego
   Protokół z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego instalacji sanitarnych co pięć lat Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych
   Protokół z pomiarów impedancji Protokół z pomiarów rezystancji izolaji instalacji elektrycznych
   Protokół z pomiarów rezystancji przewodów instalacji i urządzeń elektrycznych Protokół z pomiarów rezystencji
   Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadprądowymi Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi
   Protokół z pomiaru odporności uziemienia Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej
   Protokół z rozruchu urządzeń Protokół z wykonania usługi
   Protokół zabezpieczenia pożarowego Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo
   Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych Protokół zgłoszenia robót budowlanych nie ujętych w projekcie
   Specyfikacja techniczna wykonania robót Umowa konsorcjum
  5. Ocena energetyczna budynków i audyt energetyczny
  6. Inne dokumenty
  1. Analiza kosztów budowy nawierzchni drogi Dziennik objazdu drogi
   Formularz o przedłużenie aprobatu technicznej Harmonogram prac maszyn i sprzętu budowlanego
   Harmonogram zatrudnienia pracownikow Identyfikacja azbestu
   Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja eksploatacyjna budynku
   Instrukcja postępowania na wypadek pożaru Instrukcja przeciwpożarowa dla budynków i pomieszczeń administracyjno biurowych
   Inwentaryzacja azbestu eksploatowanego Inwentaryzacja azbestu wyeksploatowanego
   Karta ewidencyjna ds. statystycznych Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego
   Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego / wykonanych robót Karta opisu domu
   Karta opisu terenu Kosztorys na budowę chodnika
   Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów ppoż w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo Oświadczenie o uznaniu należności względem podwykonawcy
   Oświadczenie o zapoznaniu i przeszkoleniu w zakresie przepisów i wymogów ochrony przeciwpożarowej Pismo w sprawie zmiany miejsca przechowywanej rzeczy
   Plan ewakuacji - instrukcja postępowania na wypadek pożaru Protokół przekazania dokumentacji finansowej
   Protokół przekazania nieruchomości Protokół ustalenia okoliczności wypadku
   Protokół z negocjacji Protokół zabezpieczenia pożarowego prac niebezpiecznych pożarowo
   Przykładowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Przykładowa specyfikacja techniczna na wykonanie robót dociepleniowych
   Przykłady prawidłowych wpisów do KOB Spis i prowadzenie prac konserwacyjnych na budynku
   Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych Sprawozdanie z ewakuacji
   Terminarz przeglądów robót Terminy i zakresy okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
   Umowa o zarządzanie Upoważnienie składu
   Uprawnieni do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego elementów, instalacji i urządzeń obiektu budowlanego Wniosek o nadanie numeru posesji
   Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 2 Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
   Wniosek o wgląd do księgi wieczystej Wydanie wydruku księgi wieczystej Wniosek o wpis w księdze wieczystej
   Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
   Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego zdatności do użytkowania
   Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na terytorium RP Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
   Wniosek o założenie księgi wieczystej Wniosek o zezwolenie na wylaczenie gruntu z produkcji rolniczej
   Wzór kontroli PSP Wzór Książki Drogi
   Wzór Książki Mostu Wzór oznakowania instalacji zawierających azbest
   Wzór umowy o przechowanie Wzorcowe dokumenty przetargowe
   Zawiadomienie o kradzieży na placu budowy Zawiadomienie o zmianie miejsca przechowywanej rzeczy
   Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 2
   Zgłoszenie należności przedsiębiorcy w ramach ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców Zgłoszenie należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
   Zgłoszenie zakończenia prac demontażowych wyrobów zawierajacych azbest Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, wpłata zadatku, oferta na zakup nieruchomości
   Zgłoszenie zmian i danych do ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
   Zlecenie wykonania usługi transportowej
  7. Rozwiązywanie problemów administracyjno - prawnych podczas realizacji projektu budowlanego
Akty prawne
 1. 1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  1. Program Budowy Drog Krajowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
   Rozporządzenie urządzeń radiowo nadawczych Rozporządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu
   Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych
   Rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności zawodowej Rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
   Rozporządzenie w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych Rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego
   Rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego Rozporządzenie w sprawie swiadectw operatora urzadzen radiowych
   Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
   Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujacych przewóz drogowy
   Rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień Rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa
   Rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych
   Rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Rozporządzenie w sprawie wykazów obszarów morza
   Rozporządzenie w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi Rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych
   Rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla znaków
   Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie muszą spełniac cmentarze, groby i inne miejsca Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia
   Rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji Rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
   Rozporządzenie w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad Rozporządzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie formy i zakresu projektu budowlanego
   Rozporządzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa
   Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
   Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 2008
   Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Ustawa o zmianie ustawy o izbach morskich
   Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w spłacie niektórych Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
   Zmiana rozporządzenia w sprawie stałego doskonalenia zawodowego
  2009
  2010
  1. Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2010 Rozporządzenie RM w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
   Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozporządzenie w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
   Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Ustawa o gospodarce nieruchomościami
   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 25 czerwca 2010r. Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
   Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
   Ustawa z 18 marca 2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
   Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
   Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  2011
  2012
  2013
  1. Rozp. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
   Rozp. zmieniające Rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   Rozporządzenie MG z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych Rozporządzenie MG z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dofinansowywania działań z wykorzystaniem biopaliw, biokomponentów lub innych paliw odnawialnych
   Rozporządzenie MG z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać sieci gazowe i ich usytuowanie Rozporządzenie MRiRW z 25 marca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
   Rozporządzenie MTBiGM nowe warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych Rozporządzenie MTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
   Rozporządzenie MTBiGM z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę Rozporządzenie MTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie
   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku żywiołu, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych Rozporządzenie RM z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
   Rozporządzenie RM z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
   Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Ustawa Prawo budowlane
   Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
  2014
Adresy urzędów
Załączniki
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.