Spis treści
Przeszukaj spis treści
#1 Najnowsze zmiany przepisów prawa budowlanego
1/1
Uczestnicy procesu budowlanego
1/1.1
Rola organów administracji publicznej (przedmiot regulacji ustawowej)
1/1.1.1
Organy administracji architektoniczno-budowlanej
1/1.1.2
Nadzór budowlany – uprawnienia i kompetencje
1/1.1.3
Nowe przepisy w zakresie uprawnień budowlanych
1/1.2
Prawa i obowiązki inwestora
1/1.2.1
Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy
1/1.3
Prawa i obowiązki projektanta
1/1.4
Prawa i obowiązki kierownika budowy
1/1.5
Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
 
1/2
Umowa o roboty budowlane
1/2.1
Roboty budowlane, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę
1/2.2
Roboty budowlane, dla których wymagane jest zgłoszenie
1/2.3
Roboty budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie
1/3
Czynności poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę
1/3.1
Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
1/3.2
Wymagania wobec projektu budowlanego
1/3.3
Dodatkowe opinie, uzgodnienia i pozwolenia
1/3.4
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
1/3.5
Czynności organu przed wydaniem pozwolenia na budowę
1/3.6
Pozwolenie na budowę – wydanie decyzji, zmiana i odmowa
1/3.6.1
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
1/3.6.2
Zmiana pozwolenia na budowę
1/3.6.3
Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę
1/3.6.4
Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę
1/3.6.5
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
1/4
Budowa i procedura oddawania do użytku obiektu budowlanego
1/4.1
Faza prowadzenia robót budowlanych
1/4.2
Rozpoczęcie robót budowlanych
1/5
Kontrola budowy
1/6
Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
1/7
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
1/8
Nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego
1/9
Specustawa mieszkaniowa
1/9.1
Pojęcie inwestycji i zakres regulacji
1/9.2
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
1/9.3
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
1/9.4
Wniosek o wydanie uchwały lokalizacyjnej
1/9.5
Pozwolenie na budowę inwestycji mieszkaniowej i postępowania towarzyszące
1/9.6
Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych
1/9.7
Kontrowersje
1/10
Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych
1/10.1
Wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych
1/10.2
Kontrola wyrobów budowlanych
1/11
Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 2018
1/11.1
Planowanie przestrzenne w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
1/11.2
Proces inwestycyjny
1/12
Projekt zmian – ustawa inwestycyjna
1/12.1
Zmiany w zakresie dróg publicznych, geodezji, energetyki, wód i ścieków
1/12.2
Zmiany w zakresie planowania przestrzennego
1/12.3
Zmiany w zakresie ustawy Prawo budowlane
1/13
Ochrona danych osobowych w branży budowlanej
1/13.1
Zakres stosowania oraz cel wprowadzenia nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
1/13.2
Organizacja procesu przetwarzania danych osobowych
1/13.3
Zasady przetwarzania danych osobowych
1/13.3
Bezpieczeństwo przetwarzania danych
#2 Planowanie przestrzenne − władztwo planistyczne gminy
2/1
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2/2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2/3
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2/3.1
Realizacja inwestycji celu publicznego
2/3.2
Decyzja o warunkach zabudowy
2/4
Rewitalizacja terenów inwestycyjnych
#3 Przepisy techniczno-budowlane dla poszczególnych obiektów
3/1
Egzekucja administracyjna obowiązków wynikających z Prawa budowlanego
3/2
Odstępstwo od warunków technicznych
3/3
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
3/3.1
Sytuowanie budynków względem granicy działki budowlanej
3/3.2
Sytuowanie budynków względem parkingów, odległości miejsc do gromadzenia odpadów stałych, odległości dotyczących pokryw i wylotów wentylacji
3/3.3
Zmiany w zakresie zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej
3/3.4
Dostęp inwestycji do drogi publicznej
3/3.4.1
Dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej
3/3.4.2
Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu
3/4
Uzbrojenie działki – wytyczne
3/4.1
Uzbrojenie działki – wytyczne formalne
3/4.2
Uzbrojenie działki – wytyczne techniczne
3/5
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zamówieniach publicznych
3/6
Dodatkowe przepisy techniczno-budowlane dla obiektów specyficznych
3/6.1
Obiekty obronne
3/7
Polskie Normy a warunki techniczne dla obiektów budowlanych
3/8
Przeciwpożarowe zaopatrzenie budynków w wodę i organizacja dróg pożarowych
3/9
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
3/10
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
3/11
Roboty budowlane w pasie drogowym
3/12
Prace budowlane w otoczeniu zabytków
3/12.1
Prawo budowlane
3/12.2
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
3/12.3
Nowe przepisy
#4 Projekt budowlany – wymagania ogólne
4/1
Obowiązkowa treść projektu budowlanego – podstawowe informacje
4/1.1
Zatwierdzenie projektu budowlanego
4/1.2
Zgodność projektu budowlanego z wymaganiami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy
4/2
Forma i zakres projektu budowlanego
4/2.1
Forma projektu budowlanego
4/2.2
Zakres projektu budowlanego – projekt zagospodarowania działki lub terenu
4/2.3
Zakres projektu budowlanego – projekt architektoniczno-budowlany
#5 Wymagania zgodności projektu i wykonania prac budowlanych pod względem ppoż.
5/1
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
5/2
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
5/3
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
5/4
Zabezpieczenie przeciwpożarowe w projekcie budowlanym
5/4.1
Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla obiektów szczególnych
5/5
Najczęstsze błędy projektantów
5/6
Skutki niezgodności projektu z przepisami prawa
#6 Ochrona środowiska, Prawo wodne, Prawo energetyczne w procesie budowlanym
6/1
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
6/1.1
Wymogi formalne wniosku
6/1.2
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
6/2
Prawo ochrony przyrody a proces budowlany
6/2.1
Usuwanie drzew lub krzewów
6/2.1.1
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
6/2.1.2
Usunięcie drzew lub krzewów przez osoby fizyczne na cele prywatne
6/2.1.3
Opłaty
6/2.1.4
Prowadzenie prac w obrębie drzew
6/3
Ustawa Prawo energetyczne a branża budowlana
6/3.1
Procedury realizacji przyłączy
6/3.2
Wymogi techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci
6/3.3
Wniosek o przyłączenie, warunki przyłączenia, odmowa przyłączenia
6/3.4
Umowa o przyłączenie
6/3.5
Przyłączanie źródeł energii elektrycznej do sieci
6/3.6
Przyłączanie do sieci źródeł stanowiących mikroinstalacje
6/4
Prawo wodne według nowych przepisów
6/4.1
System zgód wodnoprawnych
6/4.2
Pozwolenie wodnoprawne
6/4.2.1
Wniosek o pozwolenie wodnoprawne
6/4.2.2
Odmowa, wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
6/4.2.3
Wzajemna relacja pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego
6/4.3
Zgłoszenia wodnoprawne
6/4.4
Oceny wodnoprawne
6/4.5
Budownictwo wodne
#7 Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
7/1
Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych
7/2
Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia
7/3
Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
7/3.1
Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego
7/3.2
Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów budownictwa wodnego i obiektów budowlanych inwestycji liniowych
7/3.3
Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby posadawiania obiektów budownictwa wodnego
7/3.4
Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych
7/3.5
Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów
7/3.6
Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby składowania odpadów na powierzchni
#8 Przepisy dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nadzór nad realizacją inwestycji
8/1
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
8/1.1
Uzyskiwanie uprawnień budowlanych – wymagania
8/1.2
Uzyskiwanie uprawnień budowlanych – wymagana dokumentacja, postępowanie kwalifikacyjne
8/1.3
Brak ograniczeń i ograniczenia uprawnień budowlanych
8/1.4
Uprawnienia budowlane – specjalności
8/1.5
Kodeks urbanistyczno-budowlany i nowa ustawa
8/2
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
8/2.1
Podmioty odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
8/2.2
Zagospodarowanie terenu budowy
8/2.3
Zasady BHP przy wykonywaniu różnych prac budowlanych
8/2.3.1
Podwodne prace budowlane
8/2.3.2
Bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych na budowie
8/2.4
Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy
Brak wyników