Obwieszczenie MI w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów

Monitor Polski Nr 15 — 431 — Poz. 191Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów,in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pó?n. zm.3)) og?asza si´ wykazdyplomów i inn

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ