1. Najnowsze zmiany przepisów prawa budowlanego
  1. Uczestnicy procesu budowlanego
   1. Rola organów administracji publicznej (przedmiot regulacji ustawowej)
    1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
    2. Nadzór budowlany – uprawnienia i kompetencje
    3. Nowe przepisy w zakresie uprawnień budowlanych
   2. Prawa i obowiązki inwestora
    1. Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy
   3. Prawa i obowiązki projektanta
   4. Prawa i obowiązki kierownika budowy
   5. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
  2. Umowa o roboty budowlane
   1. Roboty budowlane, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę
   2. Roboty budowlane, dla których wymagane jest zgłoszenie
   3. Roboty budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie
  3. Czynności poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę
   1. Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
   2. Wymagania wobec projektu budowlanego
   3. Dodatkowe opinie, uzgodnienia i pozwolenia
   4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   5. Czynności organu przed wydaniem pozwolenia na budowę
   6. Pozwolenie na budowę – wydanie decyzji, zmiana i odmowa
    1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
    2. Zmiana pozwolenia na budowę
    3. Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę
    4. Problematyka zagadnienia wstępnego jako przesłanki zawieszenia postępowania
    5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
  4. Budowa i procedura oddawania do użytku obiektu budowlanego
   1. Faza prowadzenia robót budowlanych
   2. Rozpoczęcie robót budowlanych
  5. Kontrola budowy
  6. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
  7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  8. Nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego
  9. Specustawa mieszkaniowa
   1. Pojęcie inwestycji i zakres regulacji
   2. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
   3. Koncepcja urbanistyczno architektoniczna
   4. Wniosek o wydanie uchwały lokalizacyjnej
   5. Pozwolenie na budowę inwestycji mieszkaniowej i postępowania towarzyszące
   6. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych
   7. Kontrowersje
  10. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych
   1. Wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych
   2. Kontrola wyrobów budowlanych
  11. rojekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 2018
   1. Planowanie przestrzenne w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
   2. Proces inwestycyjny
  12. Projekt zmian – ustawa inwestycyjna
   1. Zmiany w zakresie dróg publicznych, geodezji, energetyki, wód i ścieków
   2. Zmiany w zakresie planowania przestrzennego
   3. Zmiany w zakresie ustawy Prawo budowlane
  13. Ochrona danych osobowych w branży budowlanej
   1. Zakres stosowania oraz cel wprowadzenia nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
   2. Organizacja procesu przetwarzania danych osobowych
   3. Zasady przetwarzania danych osobowych
   4. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 2. Planowanie przestrzenne − władztwo planistyczne gminy
  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   1. Realizacja inwestycji celu publicznego
   2. Decyzja o warunkach zabudowy
  4. Rewitalizacja terenów inwestycyjnych
 3. Przepisy techniczno-budowlane dla poszczególnych obiektów
  1. Egzekucja administracyjna obowiązków wynikających z Prawa budowlanego
  2. Odstępstwo od warunków technicznych
  3. Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
   1. Sytuowanie budynków względem granicy działki budowlanej
   2. Sytuowanie budynków względem parkingów , odległości miejsc do gromadzenia odpadów stałych, odległości dotyczących pokryw i wylotów wentylacji
   3. Zmiany w zakresie zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej
   4. Dostęp inwestycji do drogi publicznej
    1. Dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej
    2. Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu
  4. Uzbrojenie działki – wytyczne
   1. Uzbrojenie działki – wytyczne formalne
   2. Uzbrojenie działki – wytyczne techniczne
  5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zamówieniach publicznych
  6. Tymczasowe obiekty budowlane
  7. Polskie Normy a warunki techniczne dla obiektów budowlanych
  8. Przeciwpożarowe zaopatrzenie budynków w wodę i organizacja dróg pożarowych
  9. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  10. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
  11. Roboty budowlane w pasie drogowym
  12. Prace budowlane w otoczeniu zabytków
   1. Prawo budowlane
   2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   3. Nowe przepisy
 4. Projekt budowlany – wymagania ogólne
  1. Obowiązkowa treść projektu budowlanego – podstawowe informacje
   1. Zatwierdzenie projektu budowlanego
   2. Zgodność projektu budowlanego z wymaganiami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy
  2. Forma i zakres projektu budowlanego
   1. Forma projektu budowlanego
   2. Zakres projektu budowlanego – projekt zagospodarowania działki lub terenu
   3. Zakres projektu budowlanego – projekt architektoniczno- -budowlany
 5. Wymagania zgodności projektu i wykonania prac budowlanych pod względem ppoż.
  1. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  2. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
  3. Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w projekcie budowlanym
   1. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla obiektów szczególnych
   2. Escape room – ochrona przeciwpożarowa
 6. Ochrona środowiska, Prawo wodne, Prawo energetyczne w procesie budowlanym
  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
   1. Wymogi formalne wniosku
   2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  2. Prawo ochrony przyrody a proces budowlany
   1. Usuwanie drzew lub krzewów
    1. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
    2. Usunięcie drzew lub krzewów przez osoby fizyczne na cele prywatne
    3. Opłaty
    4. Prowadzenie prac w obrębie drzew
  3. Ustawa Prawo energetyczne a branża budowlana
   1. Procedury realizacji przyłączy
   2. Wymogi techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci
   3. Wniosek o przyłączenie, warunki przyłączenia, odmowa przyłączenia
   4. Umowa o przyłączenie
   5. Przyłączanie źródeł energii elektrycznej do sieci
   6. Przyłączanie do sieci źródeł stanowiących mikroinstalacje
  4. Prawo wodne według nowych przepisów
   1. System zgód wodnoprawnych
   2. Pozwolenie wodnoprawne
    1. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne
    2. Odmowa, wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
    3. Wzajemna relacja pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego
   3. Zgłoszenia wodnoprawne
   4. Oceny wodnoprawne
   5. Budownictwo wodne
 7. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  1. Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych
  2. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia
  3. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
   1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego
   2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów budownictwa wodnego i obiektów budowlanych inwestycji liniowych
   3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby posadawiania obiektów budownictwa wodnego
   4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych
   5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów
   6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzana na potrzeby składowania odpadów na powierzchni
 8. Przepisy dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nadzór nad realizacją inwestycji
  1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
   1. Uzyskiwanie uprawnień budowlanych – wymagania
   2. Uzyskiwanie uprawnień budowlanych – wymagana dokumentacja, postępowanie kwalifikacyjne
   3. Brak ograniczeń i ograniczenia uprawnień budowlanych
   4. Uprawnienia budowlane – specjalności
   5. Kodeks urbanistyczno-budowlany i nowa ustawa
  2. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
   1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych
   2. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych
   3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych robotach budowlanych
    1. Podwodne prace budowlane
    2. Bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych na budowie
    3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach szczególnie niebezpiecznych
   4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy