Rozporządzenie MSWIA o zmianie projektu budowlanego

Dziennik Ustaw Nr 119 — 8875 — Poz. 998Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si´,co nast´puje:§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn´trzn

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ