Rozporządzenie RM w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 25 listopada 2010 r.w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszejinstancji jest wojewodaNa podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr