Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych

Dziennik Ustaw Nr 60 — 5103 — Poz. 496Na podstawie art. 197 pkt 1—5 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó?n. zm.2)) zarz?dzasi´, co nast´puje:§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Infrastrukt

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ