Rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

Dziennik Ustaw Nr 24 — 2398 — Poz. 147Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.Nr 171, poz. 1800, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si´, co nast´-puje:§ 1. W za??czniku do rozporz?dzenia Ministra Infras

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ