Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 21 kwietnia 2011 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie(Dz. U. z dnia 16 maja 2011 r.)Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ