Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

Dziennik Ustaw Nr 55 — 4882 — Poz. 450Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó?n. zm.1)) zarz?dza si´,co nast´puje:§ 1. W rozporz?dzeniu Rady Ministrów z dnia14 wrze

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ