Rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 197 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si´,co nast´puje:Rozdzia? 1Przepisy ogólne§ 1. Rozporz?dzenie okre?la:1) sposoby sta?ego doskonal

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ