Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 18 lutego 2011 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacjiprojektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych orazprogramu funkcjonalno-uytk