Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ 1)w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektówbudowlanychz dnia 25 kwietnia 2012 r.Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budo

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ