Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ 1)w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektówbudowlanychz dnia 25 kwietnia 2012 r.Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budo