Rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Dziennik Ustaw Nr 9 — 1052 — Poz. 46Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pó?n. zm.2)) zarz?dzasi´, co nast´puje:§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ