Rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat

Dziennik Ustaw Nr 24 — 2405 — Poz. 148Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,poz. 1800, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si´, co nast´puje:§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Infrastrukturyz dnia 22 grud

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ