Rozporządzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 17 grudnia 2008 r.w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanieNa podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z d