Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 2008

Dziennik Ustaw Nr 220 — 12144 — Poz. 1412Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomo?ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603, z pó?n. zm.1)) wprowadza si´ nast´puj?cezmiany:1) w art. 1 dotychczasow? tre?ç oznacza si´ jakoust

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ