Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 2009

Dziennik Ustaw Nr 42 — 4007 — Poz. 335Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomo?ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603, z pó?n. zm.1)) w art. 137 ust. 2 otrzymujebrzmienie:„2. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1pkt

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ