Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

"USTAWAz dnia 6 maja 2010 r.o zmianie ustawy - Prawo budowlaneArt. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z pózn. zm.1)) w art. 49b ust. 2 otrzymuje brzmienie:""2. Jeeli budowa, o której mowa w ust. 1"

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ